خدمات نوین بانکی
معرفی خدمات نوین بانکی بزرگترین بانک خصوصی کشور
قالب وبلاگ
بانک مرکزی از مصوبات ۱۱ ماده ای جلسه امشب شورای پول و اعتبار رونمایی کرد.

آفتاب : بانک مرکزی اعلام کرد: يکهزار و يکصد و نود و هشتمين جلسه شوراي پول و اعتبار با موضوع سياست‌هاي پولي و اعتباري کشور در سال جاري در تاريخ ۸ / ۲ ۱۳۹۴ برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه، گزارش مبسوط بانک مرکزي از آخرين تحولات اقتصادي کشور و پيشنهاداتي براي بازبيني در سياست‌هاي پولي و اعتباري مطرح شد و پس از بحث و بررسي درخصوص موضوعات مطروحه، تصميمات زير را اتخاذ نمود:

ماده ۱- سقف نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي متناسب با طول دوره سپرده‌گذاري (با حداکثر سررسيد يک‌سال) معادل ۲۰ درصد تعيين مي گردد.

تبصره ۱ - بانک‌ها و موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي خود را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها، پس از تاييد بانک مرکزي و تصويب مجمع، تسويه نمايند.

تبصره ۲- شرايط انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص (ميزان انتشار، نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد  و ...) در اختيار بانک مرکزي خواهد بود.

ماده ۲- حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانک‌ها و موسسات اعتباري معادل ۲۱.۰ درصد تعيين مي‌‌گردد.

تبصره ۱- نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهيلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطي) معادل ۱۶.۰درصد خواهد بود. نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نيز معادل ۱۴.۰ درصد تعيين مي‌شود.

تبصره ۲- نرخ سود تسهيلات مسکن مهر درخصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل ۱۱.۰ درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل ۱۲.۰ درصد تعيين مي‌شود.

تبصره ۳- نرخ سود مورد عمل شرکت‌هاي ليزينگ معادل ۲۱.۰ درصد تعيين مي‌شود. دريافت هرگونه وجه اضافي از سوي شرکت‌هاي مزبور براي اعطاي تسهيلات ممنوع مي‌باشد.

ماده ۳- سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانک‌ها و موسسات اعتباري و مشتري معادل ۲۴.۰ درصد تعيين مي‌شود. اين نرخ متناسب با تحولات و شرايط اقتصادي کشور هر سه ماه يک‌بار توسط شوراي پول و اعتبار مورد بازبيني قرار خواهد گرفت. بانک مرکزي از طريق اعطاي خطوط اعتباري به بانک‌ها و سپرده‌گذاري در بازار بين‌بانکي در نرخ‌هايي متناسب با سقف تعيين شده، در جهت کاهش تنگنا‌هاي اعتباري بازار پول و ايجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد نمود.

تبصره ۱- اعطاي تسهيلات در چارچوب عقود مشارکتي با نرخ سود بالاتر از سقف تعيين شده، منوط به ارايه طرح توجيهي لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و تاييد آن از سوي بانک مرکزي خواهد بود.
تبصره ۲- مقرر شد بانک مرکزي به ميزان اضافه برداشت ناشي از تسهيلات تکليفي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري (در مقطع پايان سال ۱۳۹۳) را براي يک مرتبه به خط اعتباري تبديل نمايد. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهيلات تکليفي ياد شده خواهد بود.

ماده ۴- نسبت سپرده قانوني براي انواع سپرده‌ها در بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري (دولتي و غيردولتي) به طور يکسان و معادل ۱۳.۰ درصد تعيين مي‌شود. نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي بانک‌هاي تخصصي و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباري در مناطق آزاد معادل ۱۰.۰ درصد تعيين مي‌شود. نسبت سپرده قانوني صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغيير خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعديل سپرده قانوني، ابتدا صرف تسويه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي خواهد شد.

تبصره ۱- نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباري معادل ۱۰.۰ درصد تعيين مي‌‌شود.

تبصره ۲- مجوز اعطايي به بانک‌ها مبني بر نگهداري تا سقف ۲.۰ واحد درصد سپرده‌هاي قانوني خود نزد بانک مرکزي (مرتبط با منابع سپرده‌اي) به صورت موجودي نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۴۱۲ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۷ بانک مرکزي) به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۵- نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي‌گردد. حداکثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق معادل ۲۱.۰ درصد تعيين مي‌شود. لازم است سود قطعي حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.  

تبصره -  بازخريد قبل از سررسيد اين اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذير نمي‌باشد، ليکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز مي‌باشد.

ماده ۶-  سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداري‌ها و شرکت‌هاي دولتي) داراي مجوز بانک مرکزي در سال ۱۳۹۴ به ميزان ۱۰۰ هزار ميليارد ريال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذيل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت براي اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۴ به ميزان ۵۰ هزار ميليارد ريال تعيين‌ مي‌گردد.

ماده ۷- به بانک مرکزي اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۴ و به منظور اجراي سياستهاي پولي تا سقف ۱۰۰ هزار ميليارد ريال، اوراق مشارکت منتشر نمايد. شرايط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي از قبيل نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد، جريمه بازخريد قبل از سررسيد و ساير شرايط مربوطه از سوي رئيس کل بانک مرکزي تعيين مي گردد.

ماده ۸- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزي، متناسب با ارزش دارايي پايه صکوک و سررسيد اوراق از سوي بانک مرکزي تعيين مي‌گردد. بازخريد و معامله دست دوم اين اوراق تابع شرايط تبصره‌ ذيل ماده ۴ خواهد بود.

تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر مي‌شود و داراي ضمانت موسسات اعتباري مي‌باشد، با هماهنگي بانک مرکزي تعيين مي‌گردد.

ماده ۹ - بانک مرکزي مکلف است نسبت به محاسبه ريسک بانک‌ها و موسسات اعتباري و رتبه‌بندي آن‌ها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نمايد.

ماده ۱۰- مديران بانک‌ها و موسسات اعتباري که نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در تجهيز و تخصيص منابع را رعايت ننمايند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رساني به عموم، به هيأت انتظامي بانک‌ها معرفي خواهند شد.

ماده ۱۱- شوراي پول و اعتبار به دولت پيشنهاد مي‌نمايد تا نسبت به افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي و برنامه ريزي براي تسويه بدهي خود به بانک مرکزي اقدام عاجل نمايد.

[ پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 18:36 ] [ کارمند بانک صادرات ایران ] [ ]

کارکنان بانک صادرات ایران حوزه سبزوار همگام با ملت غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی در راهپیمائی با شکوه 22 بهمن شرکت کردند که گزارش تصویری آن خدمت بازدیدکنندگان وبلاگ خدمات نوین بانکی تقدیم می گردد :

 http://s5.picofile.com/file/8170960934/DSC045333.jpg

لطفا برای مشاهده عکسهای بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 21:42 ] [ کارمند بانک صادرات ایران ] [ ]

امسال با تدابیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) با نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شد . اما سوال اینجاست که چرا اقتصاد و فرهنگ و چرا دعوت از آحاد ملت برای ساختن این دو مقوله ؟!

سال گذشته که با نام حماسه سیاسی و اقتصادی نامگذاری شد همه دیدیم که حماسه سیاسی که آحاد ملت در آن سهم دارند به بهترین نحو محقق شد ولی مردم نتوانستند طعم حماسه اقتصادی که بیشتر ، تلاش دولتمردان را می طلبد را احساس کنند هرچند تلاشهای زیادی از طرف دولتمردان صورت گرفت و باعث پائین آمدن نرخ تورم شد ولی حماسه مورد نظر مقام معظم رهبری که مردم نیز منتظر آن بودند محقق نگردید .

از طرفی این روزها یکی از دغدغه های مهم و اساسی رهبر عزیزمان مقوله فرهنگ است ، مقوله ای که این روزها دچار آسیب های زیادی شده و فرهنگ کهن ایرانیان مورد هجمه فرهنگ نوظهور غرب قرار گرفته است  و مبارزه در این دو میدان مهم مدیریتی جهادی و عزمی ملی را می طلبد .

امید که مسئولین محترم با مدیریت جهادی خود پس از آسیب شناسی های لازم در صحنه اقتصاد و فرهنگ با با پشتوانه عزم ملی ملت غیور ایران بتوانند در صحنه اقتصاد و فرهنگ که این روزها محلی برای جولان دشمنان قسم خورده این انقلاب گردیده است ، دشمنان این ملت و انقلاب را چون گذشته مایوس و ناامید نموده و در سایه داشتن اقتصادی فعال و پویا فرهنگ کهن ایران زمین را نه تنها زنده و پویا نگهداریم بلکه به کشورهای دیگر هم صادر کنیم .

و در پایان :                           

امسال حماسه ساز گردد ملت

در فرهنگ و اقتصاد با صد همت

درس شرف از فاطمه آموخته است

هیهات که لحظه ای پذیرد ذلت


امسال را سال «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری می کنیم


لبیک یا خامنه ای

[ جمعه یکم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 15:22 ] [ کارمند بانک صادرات ایران ] [ ]
دهه فجر, 22 بهمن,

[ چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 19:11 ] [ کارمند بانک صادرات ایران ] [ ]
راه اندازی همبانک صادرات با استفاده از تکنولوژی USSD
با سلام

به اطلاع  می رسانم همبانک صادرات از 25 آذر 1392 راه اندازی گردید و مشتریان گرامی که تنها از سیم کارت های همراه اول استفاده می نمایند می توانند با شماره گیری #719* بدون نصب هر گونه نرم افزار و با ساده ترین گوشی های تلفن همراه از امکانات زیادی بهره ببرند:


1- اعلام مانده
2- اعلام سه گردش
3- دریافت شارژ
4- اعلام مفقودی
5- پرداخت قبض

6 ثبت کارتها به منظور سهولت در استفاده


منوی این سامانه فارسی بوده و هیچگونه هزینه در بر ندارد و نحوه کار با آن بسیار ساده است.


[ جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 12:36 ] [ کارمند بانک صادرات ایران ] [ ]

بانک صادرات ایران به منظور ترويج فرهنگ بانكداري در بين دانش آموزان به عنوان سازندگان جامعه فردا، حساب قرض الحسنه سپهري آينده سازان را ارايه و با افتتاح حساب امكان استفاده از سپهركارت ايجاد مي گردد.

 1. با درخواست پدر، مادر و يا قيم حساب قرض الحسنه پس انداز سپهري آينده سازان جهت فرزندان خود با رعايت مقررات مي گردد، حساب مزبور تابع شرايط عمومي حساب قرض الحسنه پس انداز سپهري مي باشد و در قرعه كشي حسابهاي قرض الحسنه شركت داده مي شود.
 2. حساب فوق با حداقل مبلغ 200.000 ريال افتتاح مي گردد.
 3. متقاضيان اينگونه حسابها از پرداخت هزينه صدور كارت معاف مي باشند.
 4. برداشت از دستگاههاي خودپرداز (ATM) توسط كارتهاي مذكور طي يك روز حداكثر 5 مرتبه و هر بار 50.000 ريال و همچنين خريد از پايان هاي فروش تا سقف مذكور امكان پذير مي باشد.

[ دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲ ] [ 17:9 ] [ کارمند بانک صادرات ایران ] [ ]

آغاز هفته دفاع مقدس بر شما مبارکباد .

رمز تداوم
روزهای حماسه و خون را پشت سر نهاده ایم و اینک در سایه مقاومت، پایداری و ستیز بی امان و به یادماندنی قهرمانان شهادت طلب، در ویرانه های به جا مانده از جنگ تحمیلی، مظاهر آبادانی و سازندگی را که ثمره تلاش ملتی مقاوم است، بر می افرازیم و به دنیا می گوییم: «ما می مانیم و فرو نمی شکنیم».
بی شک تداوم حیات شرافتمندانه همراه با آزادگی، در جهانی که همواره دستخوش دغدغه ها و اضطراب هاست، ازخود گذشتگی صد چندان می طلبد و امتی که در طول چهارده قرن در برابر تندبادهای بی ترحم روزگار چون کوهی استوار و بشکوه بر جای ایستاده، راز ماندگاری را نیک می فهمد و خوب می داند که چگونه از ارزش های اعتقادی و ملی خود پاسداری کند. ما هرگز فراموش نمی کنیم روزگاری را که مردان پرصلابت با تن پوشی از ایمان و عقیده، جان را در طبق اخلاص نهاده و میدان های مین و انفجار را در نوردیده و هستی خود را تقدیم آسمان کردند.

[ شنبه سی ام شهریور ۱۳۹۲ ] [ 21:56 ] [ کارمند بانک صادرات ایران ] [ ]
http://www.bsi.ir/PortalData/Subsystems/StaticContent/uploads/Image/fa/File/jashnvare(2).jpg

برای مشاهده امتیازات خود کلیک کنید

ببینم امتیاز خودمو

[ جمعه پانزدهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 14:57 ] [ کارمند بانک صادرات ایران ] [ ]
گرایش به استفاده از ابزارهای شخصی در محیط کار در حال افزایش است

قابل توجه همه همکاران گرامی در شبکه بانکی کشور علی الخصوص تحویلداران عزیز که در صف مقدم ارائه خدمات بانکی به مشتریان قرا دارند :

همکاران گرامی ، تحویلداران عزیز

با سلام ،

1 - آیا تاکنون به آثار زیانبار مکالمه با تلفن همراه در حین انجام کار در پشت باجه ها ، تاملی دقیق فرمودید ؟

2 - آیا می دانید یکی از علتهای اساسی کسری صندوق تحویلداران و بطور کلی اختلاف صندوق در دوره های اخیر ، ناشی از عدم تمرکز آنان به خاطر مکالمه با تلفن همراه در پشت باجه ها بوده است ؟

3 - آیا می دانید عمده مشتریان ما از اینکه همکاران تحویلدار بجای تمرکز اصلی خود برای سرویس دهی به آنان ، در حاشیه ، به مکالمه با تلفن همراه نیز مشغول هستند به شدت ناراحت و به تدریج از بانک رویگردان می شوند ؟

4 - آیا تاکنون اندیشه نموده اید با قطع مکالمه تلفن همراه و کنار گذاشتن آن در ساعات اداری بهتر می توانید به وظایف خود به ویژه در ارتباط با مشتری پرداخته و از این منظر به آرامش روحی و روانی بیشتری نائل گردید ؟

5 - آیا می دانید عدم مکالمه با تلفن همراه در ساعات اداری و پشت باجه ها ، هیچ مطلوبیت و امتیازی را از ما سلب نمی کند ؟ و به عبارت دیگر این موضوع به منزله از دست رفتن موهبتی تلقی نمی گردد ؟

6 - آیا تاکنون به این مهم دقت فرمودید در صورت کار ضروری و مهم ، از طرف خانواده و دوستان و سایرین ، آنان می توانند به راحتی از طریق تلفن ثابت محل کارتان با شما تماس حاصل نمایند و حتما الزامی به تماس با شماره تلفن همراه نمی باشد ؟ ( یعنی همیشه در دسترس هستید ) .

پس بکوشیم استفاده بجا و مطلوب از تلفن همراه را در محیط کاری خود نهادینه نموده و برای رفع آثار زیان بار آن در صحنه مقدس کار و مسئولیت ، هوشمندانه عمل نمائیم .

 پیروز و سربلند باشید .

[ جمعه پانزدهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 14:48 ] [ کارمند بانک صادرات ایران ] [ ]

بانک صادرات ايران در راستاي توسعه خدمات بانکداري الکترونيک  و کاهش در هزينه‌ها و صرفه جويي در وقت  مشتريان امکان دريافت اقساط تسهيلات از طريق تلفن‌بانک را عملياتي کرد.

به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، اين بانک در راستاي فراهم سازي بسترهاي الکترونيکي و کاهش در هزينه‌ها و صرفه‌جويي در وقت مشتريان امکان دريافت اقساط تسهيلاتي مشتريان از طريق تلفن بانک و با استفاده از شماره حساب و شماره کارت را عملياتي نموده است بر اين اساس مشترياني که از اين بانک تسهيلات گرفته اند مي توانند بدون مراجعه به شعبه و از طريق تلفن بانک ( 09602) نسبت به باز پرداخت اقساط خود اقدام نمايند.

شايان ذکراست اين بانک در راستاي پاسخگويي بيشتر به مشتريان و خلق ارزش افزوده با ايجاد مرکز صداي سپهر با کد 09602 که در  سراسر کشور قابل دسترسي است، آماده ارايه خدماتي نظير؛ اطلاع از آخرين وضعيت موجودي حساب، اطلاع از سه گردش آخرحساب، دريافت صورتحساب از طريق نمابر، اعلام مفقودي کارت، اطلاع از آخرين وضعيت چک ، انتقال وجه بين حساب‌هاي مشتري و دريافت اقساط  تسهيلات مشتريان از طريق تلفن بانک مي‌باشد. همچنين اين مرکز خدماتي همچون پرداخت و ثبت نام پرداخت خودکار دوره‌اي قبوض، اطلاع از نشاني و تلفن شعب، اطلاع از انواع خدمات بانکي، اطلاع از آخرين وضعيت سهام بانک را فراهم ساخته و کارشناسان اين مرکز آماده دريافت و اعلام شکايت، پيشنهادها ، انتقادات و ارايه مشاوره به مشتريان مي‌باشند.

گفتني است بانک صادرات ايران با افتتاح بيش از 49 ميليون حساب سپهري، نصب بيش از 380 هزار دستگاه پايانه فروش و راه‌اندازي 3 هزار 980 دستگاه خودپرداز نقش بسزايي در پيشبرد اهداف کلان بانکداري الکترونيک در نظام بانکي کشور داراست.

[ چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 19:34 ] [ کارمند بانک صادرات ایران ] [ ]


بانک صادرات ايران به منظور تأمين نيروي انساني خود در نظر دارد در استانهاي اصفهان، فارس، همدان، قم و زنجان کارمند استخدام کند.

به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، اين بانک با هدف تأمين نيروي انساني خود در نظر دارد در استانهاي اصفهان، فارس، همدان، قم و زنجان به منظور تصدي شغل بانکدار (تحويلدار) از بين داوطلبان مرد از طريق برگزاري آزمون، انجام مصاحبه و … نيرو استخدام نمايد.

شايان ذکر است حداکثر سن براي متقاضيان 27 سال در نظر گرفته و دارندگان مدرک کارشناسي در رشته هاي تحصيلي؛  حسابداري – حقوق – آمار – كامپيوتر بـا گرايش هاي (نرم افزار - سخت افزار)-فن‌آوري اطلاعات (IT) – صنايع بـا گرايش (برنامه ريزي و تحليل سيستم ها) – علوم اقتصادي بـا گرايش هاي (بازرگاني – نظري- صنعتي- اقتصاد كشاورزي- پول و بانكداري) - مديريت بـا گرايش هاي (بازرگاني - صنعتي - دولتي- بيمه- امور گمركي - بانكداري – فن آوري اطلاعات (IT) ) - رياضي گرايش ( محض و كاربردي) مي توانند در آزمون شرکت داشته باشند .

بر اساس اين گزارش داوطلبان مي توانند از ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 12/6/1392 با مراجعه به وب سايت اينترنتي اين بانک به نشاني www.bsi.ir نسبت به تکميل فرم ثبت نام موجود اقدام و کد رهگيري دريافت نمايند.

[ چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 19:33 ] [ کارمند بانک صادرات ایران ] [ ]

سپرده سرمایه گذاری برکت سپهر، سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ۵ ساله با سود ۱۷۲ درصد با هدف ایجاد زمینه جهت سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی طراحی شده است . در این طرح سپرده گذاران از بالاترین نرخ سود بانکی بهره مند شده و سرمایه خود را طی پنج سال ۲/۷۲ برابر کنند . (اصل + سود )

ویژگی طرح

 1. نرخ سود این سرمایه گذاری ۱۷۲ درصد تعیین می گردد.
 2. مدت این سپرده گذاری ۵ ساله با امکان تمدید می باشد.
 3. حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب و سپرده گذاری ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد .
 4. کاهش سپرده در طول مدت سپرده گذاری امکان پذیر نمی باشد .
 5. تمدید سپرده گذاری در پایان سررسید با نرخ سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ۵ ساله عادی و با نرخ مقطع زمانی متناظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر میباشد.
 6. در صورتیکه مشتری با تمدید سپرده در سررسید موافق نباشد از تاریخ انقضا سررسید، سودی به سپرده‌گذار تعلق نمی گیرد.
 7. در صورت برداشت پیش از موعد (قبل از سررسید) از حساب توسط مشتری، سود مطابق دستورالعمل بانک محاسبه و پرداخت می گردد.
 8. سود سپرده با نرخ مصوب ۱۷۲ درصد و با شرط واریز سود سپرده در انتهای دوره به صورت یک جا به یکی از حسابهای مشتری واریز خواهد شد .


[ چهارشنبه نهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 0:32 ] [ کارمند بانک صادرات ایران ] [ ]

انا انزلناه في ليله القدر«1» و ما ادريک ما ليله القدر«2»

ليله القدر خير من الف شهر«3» تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربّهم من کل امر «4» سلام هي حتي مطلع الفجر«5»

 

ما اين قرآن عظيم الشأن را در شب قدر نازل کرديم «1» و چه تو را به عظمت اين شب قدر آگاه تواند کرد «2» شب قدر از هزار ماه بهتر و والاتر است «3» در اين شب فرشتگان و روح به اذن خدا از هر فرمان نازل گردند «4» اين شب تا صبحگاه، رحمت و تهنيت است «5»

از آيات و روايات چنين استفاده مي شود که شب قدر از نخستين هنگام آفرينش جهان بوده و در امّت هاي پيشين از زمان حضرت آدم (ع) و هر يک از پيامبران بعد از او، شبي به نام شب قدر وجود داشته است.[1]

چنان که ماه رمضان در هريک از امّت هاي پيشين بوده است و اين شب با عظمت تا آخر دنيا خواهد بود.

اگرچه برخي از برادران اهل سنّت گمان کرده اند که شب قدر در زمان حيات رسول اکرم (ص) بوده و پس از آن نيست اما اين قول ضعيف است. زيرا در بعضي تفاسير روايت شده که ابوذر غفاري فرموده است: به پيامبر اکرم (ص) گفتم آيا شب قدر در زمان انبياء است که امر بر آنان نازل مي شود و هنگامي که چشم از جهان بربستند، ديگر مرتفع مي گردد؟ حضرت فرمودند: خير، شب قدر تا روز قيامت وجود دارد[2].

فضيلت شب قدر

بدون ترديد شب قدر از شب هاي با عظمت و با اهميت سال است و دليل فضيلت اين شب بر ساير شب ها به اعتبار اموري است که در اين شب محقق مي گردد وگرنه اجزاي زمان يا مکان، درجه و رتبه وجودي شان يکي است و بين آنها تفاوتي وجود ندارد. در روايتي از پيامبر اسلام (ص) نقل شده است که فرمودند: هرکس شب قدر را احياء دارد و مومن باشد و به روز جزا اعتقاد داشته باشد تمامي گناهانش آمرزيده مي شود[3]. و در روايتي ديگر امام صادق (ع) فرمودند: شماره ماههاي سال نزد خداوند، دوازده ماه است و سرآمد ماهها، ماه رمضان است و قلب ماه رمضان،  شب قدر است[4].

بقیه در ادامه مطالبادامه مطلب
[ شنبه پنجم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 22:12 ] [ کارمند بانک صادرات ایران ] [ ]

بانک صادرات ايران در راستاي افزايش رضايت مشتريان و توسعه بانکداري نوين سقف مبلغ عمليات مالي همراه بانک را از 5 ميليون ريال به 20 ميليون ريال افزايش داد .

به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، اين بانک در راستاي ارايه خدمات مطلوب و کاهش حضور مشتريان درشعب و افزايش سطح دسترسي آنها به خدمات بانکي از طريق ابزارهاي الکترونيکي، ارايه خدمات از طريق همراه بانک را از سال 1387 آغاز نمود و تا پايان اسفند ماه سال گذشته بيش از يک ميليون نفر از مشتريان ضمن پيوستن به اين سامانه، هر ماه به طور متوسط 8ميليون تراکنش را از طريق آن انجام مي دهند و اين بانک به منظور افزايش رضايتمندي مشتريان ، کاهش ترافيک و آلودگي هوا و تسريع در مبادلات مالي مشتريان سقف عمليات مالي در همراه بانک را از مبلغ 5 ميليون ريال به 20 ميليون ريال افزايش داد.

گزارش‌هاي دريافتي از عملکرد بانک در بخش فن­آوري اطلاعات نشان مي‌دهند که به دليل استقبال شايان توجه مشتريان از سامانه ياد شده، اين بانک وظيفه خود دانست تا خدمات ارائه شده از طريق همراه بانک را گسترش دهد. در اين راستا از زمان انتشار نخستين نسخه همراه بانک تاکنون چندين نسخه که در هريک قابليت‌هاي جديدي ارائه شده بود را منتشر نمود. درحال حاضر آخرين نسخه نرم افزار، نسخه 2.6 بوده و داراي امکاناتي از قبيل اطلاع از مانده حساب، صورتحساب (سه گردش آخر)، انتقال وجه بين حسابهاي يک مشتري، انتقال وجه به حساب سپهري ديگران با سقف محدود روزانه، استعلام چک، تعيين مبلغ چک، پرداخت قبض از طريق حساب و کارت، خريد شارژ سيم کارت اعتباري از طريق حساب و کارت، دريافت اطلاعات سه شارژ آخر خريداري شده، اعلام نرخ ارز، اعلام مفقودي کارت)، دريافت و تغيير رمز حساب، اعلام سه تراکنش آخر حساب بصورت خودکار و روزانه در ساعت‌هاي 8 صبح و 4 بعداز ظهر و قابليت تغيير تنظيمات برنامه مي‌باشد.

شايان ذکراست بانک صادرات ايران به عنوان بانک برتر در زمينه توسعه و ارايه خدمات نوين نقش بسزايي در ارتقا سطح خدمات الکترونيکي داشته و دارد به گونه‌اي که ابزارهاي الکترونيکي اين بانک، به طور متوسط 61 ميليون تراکنش شتابي مشتريان را انجام مي‌دهند .


[ چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 20:39 ] [ کارمند بانک صادرات ایران ] [ ]

سومين دوره قرعه کشی جشنواره عید تا عید ویژه پذيرندگان دستگاه‌های پایانه فروش متصل به حسابهاي بانک صادرات ایران با هدف ترویج فرهنگ بانکداری الکترونیک و تقدیر از پذیرندگان برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران ، اين بانک در پاسخ به اعتماد و همراهي مشتريان، جشنواره عيد تا عيد (از ميلاد پيامبر اکرم (ص) تا ميلاد حضرت فاطمه زهرا (س)) را به منظور اعطاء تسهيلات ويژه و جوايز ارزنده به پذيرندگان فعال داراي حساب در بانک صادرات ايران و متصل به پايانه هاي فروش را از 10 اسفند ماه سال 1391 تا 10 فروردين ماه سال 1392 به اجرا در آورده و در اين راستا سومين دوره قرعه کشي برگزار و مبلغ 13.081.000.000 ميليارد ريال براي تعداد 1841 برنده تعيين و فهرست آنها در وب سايت اين بانک به نشاني: www.bsi.ir درج شده است.

گفتني است در دوره هاي اول و دوم قرعه کشي تعداد 3822 برنده اعلام و مبلغ 24 ميليارد و 768 ميليون ريال، که در مجموع سه دوره قرعه کشی تعداد 5663 برنده و مبلغ 37 میلیارد و 849 میلیون ریال  به حساب برندگان واريز نموده است.

همچنين بر اساس طرح ياد شده، پذيرندگان بر مبناي شاخص­هاي مربوط به معدل ماهيانه مانده حساب حاصل از تراکنش هاي بر روي پايانه فروش ارزيابي و با توجه به امتياز به دست آمده در يکي از 9 دامنه امتياز رتبه بندي و بر حسب آن از تسهيلات و جوايز ويژه بهره مند خواهند شد.

شايان ذکر است اين بانک با هدف قدرداني از همراهي و وفاداري مشتريان طي اين طرح به پذيرندگان تا سقف 2 ميليارد و 500 ميليون ريال تسهيلات اعطا خواهد نمود و متقاضيان لازم است جهت استفاده از تسهيلات اعطاي حداقل در 3 ماه متوالي 30 امتياز لازم کسب نمايند. در ضمن پذيرندگاني که امتياز مطلوب را کسب نمايند مي توانند حداکثر 5 نفر را جهت دريافت تسهيلات در قالب طرح مبين شامل: خريد کالا، خريد خودرو و جعاله تعميرات مسکن به بانک معرفي نمايند.

لازم به توضيح است بانک صادرات به منظور توسعه فرهنگ بانکداري الکترونيک در جشنواره بهاره که قرعه کشي آن در تاريخ7/2/1392 برگزار خواهد شد جوايز ارزنده‌اي از جمله 5 دستگاه تندر 90 و جوايز نقدي ديگر به دارندگان کليه کارتهاي عضو شتاب که خريد شان را از طريق پايانه هاي فروش متصل به حسابهاي بانک صادرات انجام دهند اهدا خواهد کرد.

بر اساس اين گزارش مشتريان و پذيرندگان گرامي مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از فهرست پذيرندگان برنده شده در اولين و دومين دوره قرعه کشي به وب سايت اين بانک به نشاني www.bsi.ir مراجعه نمايند .

[ پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 23:54 ] [ کارمند بانک صادرات ایران ] [ ]

کنار بقیع

دل غـریــب مـــن از گــردش زمـــانــه گرفت
بـه یــاد غربــت زهــرا شبــی بـهانه گرفت
شبــانــه بــغـــض گلـــوگــیر مـن کـنار بقیع
شکست و دیده ز دل اشکِ دانه دانه گرفت
ز پـشـت پــنــجــره هــا دیـدگــان پـر اَشکم
سراغ مدفـن پـنـهـــان و بــی نشانه گرفت
نــشـان شـعـلــه و دود و نـــوای زهــــرا را
تـوان هـنــوز ز دیــوار و بـــام خـــانــه گرفت
مصیبتی است علی را که پیش چشمانش
عــدو امـیــد دلــش را بـــه تــــازیـانه گرفت
چـه گـفـت فـاطـمـه کـان گونـه بـا تأثر و غم
علــی مــراسم تـــدفـیــن او شبـانه گرفت
فـــراق فـاطــــمــه را بــوتــراب بـــــاور کرد
شبی کــه چوبــه تــابـوت را به شانه گرفت

 

ای همیشه جاری! ای بهار کوتاه! ای ترنم باران وحی! در شکوه مقام تو حیرانم که معنویت

 رشته‌های چادرت دست نیاز می‌آویزد و معرفت به غبار آستان خانه‌ات بوسه می‌زند. برهوت

این دنیای خاکی شایان میزبانی چشمه سار همیشه جاری تو را نداشت. تو که در آیینه زخم‌ها و

داغ‌ها و در هجران پدر غریبانه زیستی و در وداع شبانه‌ات با پهلویی شکسته، خانه گلین را به امید آغوش

بهشتی پدر ترک گفتی...
[ پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 23:53 ] [ کارمند بانک صادرات ایران ] [ ]

 

عیدامسال پرازبوی گل یاس شده است
و پرازخاطره ی گندم ودستاس شده است
همه ی دشت گواهند که بابوی بهار
عطر یک خانه ی آتش زده احساس شده است
چینش سفره امسال تفاوت دارد
سین هر سفره ، سلامی است که بر یاس شده است
روضه ی چادر خاکی همه جا پیچیده
سیب ها طعم خوش کوثر و اخلاص شده است
ابر ،در هیات یک مستمِع مداحی است
بس که می گرید ودل نازک و حساس شده است
جان گلهای جهان پیشکش یاسی که
زخمی سیلی باد و ستم داس شده است

***********

شروع ایام فاطمیه بر محبان اهل بیت (ع) تسلیت باد.

[ یکشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 17:55 ] [ کارمند بانک صادرات ایران ] [ ]

آلبوم تصاویر مقام معظم رهبری ، تصاویر حضرت آقا ، عکسهای امام خامنه 
ای ، خامنه ای به روایت تصویر ، عکسهای زمان جنگ آقای خامنه ای

 

رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1392، با اشاره به حرکت رو به جلوی ملت ایران در سال گذشته بویژه در مواجهه ی اقتصادی و سیاسی با جهان استکبار، چشم انداز سال 92 را امیدوارانه و همراه با پیشرفت و تحرک و ورزیدگی و حضور جهادی ملت ایران در عرصه های سیاسی و اقتصادی دانستند و تاکید کردند: با این نگاه، سال 92 را "سال حماسه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی" نامگذاری می کنیم.

متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

یا مقلّب القلوب و الأبصار، یا مدبّر اللّیل و النّهار، یا محوّل الحول و الأحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال.

اللّهمّ صلّ علی حبیبتک سیّدة نساء العالمین فاطمة بنت محمّد صلّی الله علیه و ءاله. اللّهمّ صلّ علیها و علی ابیها و بعلها و بنیها. اللّهمّ کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه و علی ءابائه فی هذه السّاعة و فی کلّ ساعة ولیّا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتّی تسکنه ارضک طوعا و تمتّعه فیها طویلا. اللّهمّ اعطه فی نفسه و ذرّیّته ...

[ چهارشنبه سی ام اسفند ۱۳۹۱ ] [ 18:39 ] [ کارمند بانک صادرات ایران ] [ ]

یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ

ای تغییر دهنده دلها و دیده‏ها * ای مدبر شب و روز * ای گرداننده سال و حالت ها * بگردان حال ما را به نیکوترین حال

«یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ»
قلب و بصیرت قلبی، از مؤلفه‌های مهم معنوی در مسیر کمال انسان است که در قرآن کریم و روایات ناب اسلامی تأکید بسیاری بر آن شده است. قلب سرچشمه تمامی جوشش‌ها و خیزش‌های وجود آدمی است.

«یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ»
انسان، به تصریح قرآنی «إنی جاعل فی الارض خلیفة»،‌ جانشین خدا بر روی زمین است و این شایستگی را دارد که مرآت تمام‌نمای ربوبی و مجلای ظهور و بروز اسما و صفات الهی شود. یکی از اسمای حق تعالی «مدبّر» است که پروردگار عالمیان به وسیله آن، به تدبیر روز و شب یا تدبیر نظام زمین و آسمان و به طور کلی، نظام خلقت می‌پردازد. انسان نیز باید خویشتن را متخلق به اخلاق الهی نماید و تدبیرگر روز و شب خویش باشد.

«یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ»
«حَول» در دعای عید نوروز، به معنای «سال» است و «احوال» جمع حال، به معنای طبیعت و ضمیر یا تغییر و دگرگونی وضعیت انسان است. از این رو، خداوند تغییر دهنده سال و یا دگرگون کننده طبیعت مربوط به مخلوقات است و این صیرورت و تحول در مسیر رشد و کمال موجودات، لازمه امر زندگی و حیات است. در این دعای شریف از درگاه ربوبی می‌خواهیم که طبیعت وجود ما را به بهترین و نیکوترین طبیعت‌ها تبدیل کند و این تغییر باطنی یا ظاهری وجودی ما را همسو با تغییر و دگرگونی طبیعت ظاهری، در مسیر شکوفایی و بالندگی قرار دهد.

یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال . عید از عود گرفته شده و در لغت به معنای بازگشتن است . دگرگونی سال جدید و بازگشت بهار نو و نوروز، عیدهایی چون عید فطر را تداعی می کند . مسلمان روزه دار پس از یک ماه عبادت روزی را که غبار از فطرت توحیدی اش زدوده شده به فطرت توحید بازگشته است، عید می گیرد . البته مراتب این بازگشت در افراد گوناگون فرق می کند . دعای تحویل سال هم با جملاتی کوتاه همین مسیر را پیش پای انسان می گشاید . مقلب القلوب و الابصار پروردگار است که قلب ها را به سمت کمال دگرگون می سازد و چشم ها را به سوی خود می دوزد . قلب ها چون کرات دگرگون می شوند; ولی پس از دگرگونی، باید استواری یابند; زیرا در ادعیه وارد شده است: «و ثبت قلوبنا علی دینک; قلب های ما را بر دین خود ثابت بدار .» اگر قلوب دگرگون شدند و سپس بر دین الهی استوار گردیدند، ابصار نیز چنین می شوند ; زیرا ابصار فرمانبردار قلوبند . شاید از این رو اول قلوب و سپس ابصار ذکر شده است . «یا مدبر اللیل و نهار» لیل و نهار نماد ظلمت و نورند . اگر او شب و روز را تدبیر می کند، ظلمت و نور را هم می آفریند . پس فقط او می تواند چنان تدبیر کند که پرده ظلمت از روی دل کنار رود و نور معرفتش بر آینه قلب بتابد . در آیه دویست و پنجاه و هفتم سوره بقره می فرماید: «الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و . . . ; خداوند، ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند; آن ها را از ظلمت ها به سوی نور بیرون می برد .» محول سال و حال او است . قرین بودن تحویل سال با تحویل حال نکته ای در خور اهمیت است که کم تر به آن التفات می شود . آن قدر که تحویل سال و رسوم آن خود نمایی می کند، تحویل حال جلوه ای ندارد و در پشت پرده غفلت هیچ انگاشته شده است; راستی چرا در این دعای پر معنا و تنبه بخش، به هنگام تحویل سال، تحویل حال به احسن حال در خواست می شود؟ به نظر می رسد، برای آن است که ابتدا احسن الحال را بفهمیم و سپس در راه تحقق آن گام نهیم؟ تفسیر این احسن الحال را باید در عمق آن دعا یافت که، «اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک; خدایا، بدی حال ما را به خوبی حال خود تغییر ده .» درباره ذات اقدس الاهی، احسن بودن حال بی معنا است; زیرا تفضیل حالی بر حال دیگر، فقدان و وجدان و تبدیل و تبدل می طلبد و ذات اقدس الهی از آن پیراسته است . برتری حالی بر حال دیگر درباره ما انسان ها کاملا درست می نماید . کمال ما انسان ها در همین است که سوء حال را به حسن حال و حسن حال را به احسن حال تبدیل کنیم . حسن حال الهی به معنای وجود تمام کمالات به نحو اتم و اکمل در ذات اقدس الهی است . احسن الحال بودن برای ما یعنی رسیدن به تمام آن کمالات به قدر ظرفیت وجودی مان; زیرا ما حالی احسن و برتر از آن نداریم . تحویل حال به احسن الحال همان تغییر سوء حال انسان به حسن حال الهی است; و این تغییر وقتی تحقق می یابد که:

۱ . از پلیدی گناه رهایی یابیم، زیرا بدترین حال انسان و پست ترین مقام آدم هنگامی است که در باتلاق گناه فرو می رود .

۲ . انجام واجبات را چون چراغی فرا راه خود قرار دهیم تا ما را به سوی حسن حال الهی رهنمون شود .

۳ . زنگار صفات پلید را از آینه دل بزداییم تا سوء حال ما به حسن حال نگار تبدیل شود . از این رو، یکی از اعمال عید نوروز، روزه گرفتن است تا انسان خود را در راستای رسیدن به احسن حال، یعنی وصول به حسن حال الهی، قرار دهد و به اخلاق الله متخلق سازد .

اللهم عجل لولیک الفرج

[ چهارشنبه سی ام اسفند ۱۳۹۱ ] [ 13:16 ] [ کارمند بانک صادرات ایران ] [ ]

«بسم الله الرحمن الرحیم»

هان ای رهروان راه حقیقت و منتظران منجی موعود! بشارت باد بر شما كه لحظه قيام حضرت قائم (ع) نزدیک است. طليعه صبح ظهور تابيدن گرفته و ديگر چيزی به برآمدن آفتاب حضور نمانده است. او با پرچم «اَلبَیعتُ ِلله» به پشت درب خانه هاتان رسيده است. اكنون كه غیب جمال سرمدی و حسن یوسف زهرا به خوبی عيان شد و رايحه گل نرگس و عطر گل محمدی در سراسر عالم به مشام رسيده است، درب دلهاتان را برايش بگشاييد و عاشقانه با او عهد ببنديد؛ شاید که شما نيز از اصحاب مهدی باشید. امروز را دريابيد كه شايد فردا قضای آن را نپذيرند ...
منبع : عصر ظهور
[ چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 15:42 ] [ کارمند بانک صادرات ایران ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

بانک صادرات بزرگترین بانک خصوصی کشورافتخاردارد که باارائه سیستم های نوین بانکداری در راستای جلب رضایت مشتریان وتحقق شعار حق بامشتری ایست گام های بلندی برداشته است وبنده به عنوان یکی ازکارکنان این بانک بزرگ سعی دارم بامعرفی قسمتی از خدمات نوین بانک صادرات سهمی هرچند کوچک ازمهمترین هدفمان که رضایت مندی مشتریان است داشته باشم.
------------------------------------------
این وبلاگ ، وبلاگی شخصی جهت معرفی خدمات نوین بانک صادرات ایران می باشد.
امید است بعنوان عضو کوچکی از بزرگترین بانک خصوصی کشور گامی در جهت خدمت به مشتریان عزیز این بانک و معرفی خدمات نوین بانکی به هموطنان عزیز برداشته باشیم .
امید است از نظرات ارزشمند خود ما را بهره مند سازید .
**زارعی**
امکانات وب